KIFO | Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Společnost KIFO s.r.o., nám. Václava Vacka 1671/11, 708 00 Ostrava, IČO 28621701 provozuje web www.kifo.cz („Provozovatel“) a prohlašuje, že nakládá s osobními údaji v souladu s platnými a účinnými právními předpisy ČR v oblasti ochrany osobních údajů.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů („Zásady“) stanovují, jaké osobní údaje zájemců jsou sbírány při návštěvě a používání webové stránky www.kifo.cz.

Osobní údaje a jejich zpracování

1.1 Rozsah, účel a právní důvod zpracování osobních údajů

Za účelem komunikace se zájemci, kteří kontaktovali Provozovatele prostřednictvím některého z kontaktních formulářů, zpracovává Provozovatel v roli správce.

následující kategorie osobních údajů:

  • jméno, e-mail, telefonní číslo a případně další údaje, které zákazník poskytuje při komunikaci s Provozovatelem.

1.2 Třetí strany

Provozovatel předává osobní údaje následujícím zpracovatelům:

  • Facebook, Inc., se sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA (cílení reklamy),
  • Google LLC, se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA (statistické vyhodnocování, cílení reklamy),
  • Seznam.cz a.s., se sídlem Radlická 3294/10, 15000 Praha 5 – Smíchov (cílení reklamy)

Zabezpečení osobních údajů, uchovávání a práva subjektů údajů

2.1 Zabezpečení osobních údajů

Provozovatel používá pouze zabezpečený přístup do PC a software a služby, které splňují standardní požadavky na bezpečnost dat a splňují normy stanovené Evropskou unií. Všichni spolupracovníci Provozovatele jsou pravidelně školeni a postupují podle vnitřních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. Vedle technických opatření dodržují mlčenlivost ohledně osobních údajů.

2.2 Doba uchovávání

Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích ze smlouvy a dále po dobu, po kterou je Provozovatel povinen uchovávat osobní údaje podle právních předpisů. V ostatních případech je doba zpracování osobních údajů určena účelem zpracování.

2.3 Práva subjektů údajů

Mezi práva subjektů údajů, jejichž osobní údaje zpracovává Provozovatel, která jsou uvedena včetně dalších podrobností v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 („nařízení”), patří zejm. tato práva:

  • právo na informace a přístup ke zpracovávaným osobním údajům,
  • právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se týkají subjektu údajů a dále právo na výmaz, kterému odpovídá povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna z podmínek stanovených v nařízení,
  • právo na přenositelnost osobních údajů, jehož podstatou je možnost za určitých podmínek získat poskytnuté osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo následně předat tyto údaje jinému správci; subjekt osobních údajů má právo i na to, aby správce na jeho žádost předal jeho osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu jinému správce, je-li to technicky proveditelné,
  • právo na omezení zpracování osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud jsou zpracovávány na základě oprávněných zájmů správce nebo třetí strany,
  • právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Subjekt údajů, který má za to, že Provozovatel zpracovává osobní údaje v rozporu s platnými a účinnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, může požádat o vysvětlení nebo požadovat, aby Provozovatel odstranil závadný stav. Subjekt údajů má rovněž právo obrátit se se svou žádostí na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontakt

V případě jakýchkoli dotazů, připomínek a žádostí týkajících se osobních údajů nebo těchto Zásad lze kontaktovat Provozovatele prostřednictvím

i) e-mailové adresy milada-kralova@seznam.cz nebo

ii) adresy uvedené v úvodu těchto zásad.